Algemene voorwaarden

Voor de publieke scholingsactiviteiten die worden georganiseerd door VOF Hartfunctiebijscholing zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. Definitie

Onder cursus wordt verstaan, een door de VOF Hartfunctiebijscholing georganiseerde publiek toegankelijke cursus zoals aangeboden op een website van de VOF Hartfunctiebijscholing.

2. Boekingen

a. Opgaven vinden uitsluitend plaats via een account de website, de cursist dient hiervoor zelf een account aan te maken.

b. Het up-to-date houden van de account gegevens (zoals naam en e-mailadres) is de verantwoordelijkheid van de cursist.

c. Deelname aan een cursus is pas gegarandeerd na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld.

d. Bevestigingen van boekingen van de cursussen worden uitsluitend per e-mail verzonden.

3. Annulering en of verplaatsing

a. Voor alle cursussen geldt een annuleringsgrens van 21 dagen.

b. Annulering van een cursus voor de annuleringsgrens is gratis. In een dergelijk geval wordt het lesgeld teruggestort op de rekening van de klant.

c. Bij annulering van een cursus na de annuleringsgrens is het volledige lesgeld verschuldigd.

d. Indien door overmacht een cursus door de VOF Hartfunctiebijscholing wordt geannuleerd, zal deze binnen 14 dagen het lesgeld terugstorten op de rekening van de klant. De klant heeft geen recht op vergoeding van andere kosten die direct of indirect het gevolg zijn van een annulering.

e. Een fysieke cursus vindt alleen doorgang indien er minimaal 15 deelnemers zijn. Bij minder dan 15 fysieke deelnemers wordt de cursist de vrijblijvende mogelijkheid geboden om dezelfde cursus online te volgen.

4. Prijzen

a. De actuele prijzen van cursussen en in-company trainingen staan vermeld op de website onder veel gestelde vragen.

b. Op de cursussen is geen BTW van toepassing, tenzij de wet en regelgeving anders bepaalt.

5. Geheimhouding en privacy

a. Zowel de klant, cursist als ook de VOF Hartfunctiebijscholing (directe medewerkers en docenten) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of als gevolg van de overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Alle gegevens van cursisten worden als vertrouwelijk beschouwd. De wijze waarop wij met uw gegevens omgaan staat beschreven in ons privacy beleid.

6. Intellectueel eigendom en copyright

a. De VOF Hartfunctiebijscholing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.  

b. Al het materiaal dat de VOF Hartfunctiebijscholing aan klanten/cursisten verstrekt is alleen bestemd om te worden gebruikt voor die klant/cursist en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VOF Hartfunctiebijscholing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. 

c. Indien een klant/cursist de in 6b genoemde regel overtreedt zal hij een boete krijgen van €150,- per overschrijding.

d. De VOF Hartfunctiebijscholing behoudt zich het recht voor om toegenomen kennis – opgedaan tijdens een cursus/training – voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover dit geen vertrouwelijke informatie betreft. 

7. Klachten

a. Klachten over geleverde diensten dienen uiterlijk 14 dagen na afloop van een cursus/training schriftelijk en gemotiveerd aan de VOF Hartfunctiebijscholing te worden gemeld.

b. De VOF Hartfunctiebijscholing zal binnen 14 dagen schriftelijk reageren op een klacht.

c. Indien een klant niet tevreden is met de afhandeling van een klacht door de VOF Hartfunctiebijscholing zal de klacht worden voorgelegd aan een in te stellen klachtencommissie.

d. Een klachtencommissie bestaat uit 3 personen, één aan te wijzen door de klant, één aan te wijzen door de VOF Hartfunctiebijscholing en één onafhankelijk lid aan te wijzen door beide partijen samen.

e. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend en definitief.